Strona główna

Nabór ciągły - II edycja od 28 września 2019

Węgiel koksowy i koks

Współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji i świadomości pracowników sektora wydobywczo-energetycznego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z rolą i znaczeniem węgla kamiennego, zwłaszcza koksowego (metalurgicznego). Studenci pozyskują wiedzę i kompetencje o procesach technologicznych realizowanych od etapu rozpoznania geologicznego, poprzez metody szacowania wartości złoża, techniki eksploatacji i przeróbki węgla, problematykę sektora koksochemicznego, w kontekście strategii, możliwości rozwoju i perspektyw w określonych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Sylwetka dyplomanta:

Zakres tematyczny Studium podyplomowego z zakresu technologii węgla i koksownictwa adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych technicznych jak również uniwersytetów, pracujących w przemyśle wydobywczym, energetycznym, metalurgicznym lub chemicznym. Grupą docelową są zarówno pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w procesie technologicznym, jak również kadra menadżerska. Słuchacze otrzymują aktualną wiedzę w zakresie najnowszych technologii dostępnych na rynku na kolejnych etapach jej realizacji. Absolwent Studium posiada wiedzę dotyczącą roli, znaczenia i wartości węgla koksowego dla gospodarki. Ma ogólne rozeznanie odnośnie całego cyklu technologicznego od etapu rozpoznania złoża do produkcji koksu, poprzez zagadnienia energochemicznego przetwórstwa, handlu węglem i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w grupie węglowo-koksowej. Poznaje zasady właściwego rozpoznania geologicznego i oszacowania ilości zasobów węgla koksowego według międzynarodowych standardów. Zna kluczowe metody oceny geologicznej wartości złoża, sposoby ich charakteryzowania i dokumentowania dla potrzeb konkretnych technik wydobywczych umożliwiających poprawę jakości produkcji w nowoczesnej kopalni, przyjaznej dla środowiska naturalnego i racjonalnie zagospodarowującej odpady. Absolwent ma pogłębioną świadomość znaczenia gospodarki w obiegu zamkniętym w odniesieniu do omawianych procesów, poznając szczegółowo poszczególne ich etapy, umożliwiające planowania i harmonogramowanie nakierowane na optymalizowania efektów działalności przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. Poznaje etapy technologii podziemnej eksploatacji złoża w określonych warunkach geologicznych uwzględniającą, najnowsze trendy w zakresie mechanizacji i automatyzacji, umożliwiające lepszą kontrolę procesu. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu problematyki przeróbki węgla koksowego i optymalizowania składu mieszanek węgla koksowego zapewniających wysoką efektywność procesów koksowniczych. Ponadto pozna wybrane zagadnienia procesów koksochemicznych. Dzięki włączeniom zagadnień makroekonomicznych do programu nauczania, posiadane kompetencje absolwentów będą poszerzone o analityczne podejście do zagadnień strategicznego planowania zarówno eksploatacji węgla koksowego, jak również produkcji koksu dla potrzeb przemysłu metalurgicznego w Polsce i na świecie, w określonych uwarunkowaniach geopolitycznych. Zdobywa kompetencje podnoszące poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych i społecznych umożliwiających aktywny udział w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, na różnych szczeblach kariery zawodowej, zwłaszcza stanowiskach menadżerskich